Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng

Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “ Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”:

1.Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xâydựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và phương tiệngiao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy vàchữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiếtkế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các  vănbản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế,của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiệnđầy đủ các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Khithiết kế kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháythì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp “Giấy chứng nhậnthẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC1 Phụ lục 1 và đóngdấu “Đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC2 Phụ lục 1Thông tư này vào từng bản vẽ đã kiểm tra, đối chiếu.

2. Việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

a)Đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình:cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòngcháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt.

b) Đối với thiết kế công trình: nội dung thẩm duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP:

 Cơquan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền chịu trách nhiệmthẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án quy họach, dựán xây dựng và thiết kế công trình quy định tại khỏan 1 điều này theonội dung quy địnht tại điều 15 Luật Phòng cháy và chữa cháy và điều 13hoặc điều 14 của Nghị định này. Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa  cháylà một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án,thiết kế và cấp phép xây dựng. Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệtvề phòng cháy và chữa cháy.

*Điều 13 Nghị định 35/2003/NĐ-CP: yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khilập quy họach, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

Khilập quy họach dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặckhu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải cógiải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau:

-Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, cáclô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt,khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu dân cư và côngtrình xung quanh;

-Hệ thống giao thông, khỏang trống phải đủ kích thước và tải trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các họat động chữacháy;

-Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các họat động chữa cháy,thông tin báo cháy;

-Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở khu vực trungtâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảođảm các họat động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản,bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;

- Trong dự án phải có dự tóan kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

* Điều 14 Nghị định 35/2003/NĐ-CP: yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình :

Khilập dự án và thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sửdụng của công trình phải có các giải pháp thiết kế về phòng cháy vàchữa cháy bảo đảm các nội dung sau:

- Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về PC&CC đối với các công trình xung quanh;

-Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của các công trình phù hợp với quy mô,tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy vàchống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình nàyvới công trình khác;

-Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trìnhvà bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư đảm bảo các yêu cầu antoàn về PC&CC;

-Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa,lối đi cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉdẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người,thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toànkhi xảy ra cháy;

-Hệ thống giao thông, bãi đổ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giớihoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng, hệ thống cấp nước chữa cháybảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;

-Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảođảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặcđiểm và tính chất hoạt động của công trình;

-  Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục PCCC.

c)Đối với công trình quy định tại các mục 14, 15, 19 Phụ lục 3 Nghị địnhsố 35/2003/NĐ-CP không thuộc diện phải lập dự án quy hoạch xây dựng vàdự án đầu tư thì phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháychấp thuận về địa điểm trước khi tiến hành thiết kế công trình:

d)Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảoan toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải được thẩmduyệt về các nội dung sau:

- Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chất cháy dự kiến bố trí trên phương tiện;

- Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan;

- Giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;

- Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;

- Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;

- Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

3.Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ phải có xác nhậncủa chủ đầu tư, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải cóbản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệtphải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó;

Nội dung hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau:

a) Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm:

-Văn bản của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng, trong đónêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình dự kiến xây dựng;

-Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thôngtin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thủy văn, khoảng cách từ côngtrình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh.

b) Đối với thiết kế công trình thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP:

*Đối với quy họach, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư,đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

-Văn bản đề nghị thẩm duyệt về PC&CC của chủ đầu tư, trường hợp chủđầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủyquyền kèm theo;

- Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

-Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau:

+Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, cáclô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tôí thiểu tác hại của nhiệt,khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu vực dân cư vàcông trình xung quanh;

+Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữacháy;

+Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy,thông tin báo cháy;

+Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị PC&CC ở khu vực trung tâm, thuậnlợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm chocác hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảodưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;

- Dư toán kinh phí cho các hạng mục PC&CC.

* Đối với dự án và và thiết kế xây dựng công trình:

-Văn bản đề nghị thẩm duyệt về PC&CC của chủ đầu tư, trường hợp chủđầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủyquyền kèm theo.

-Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địađiểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đối với công trình màở giai đoạn lập dự án đã được thẩm duyệt về PCCC đối với dự án thìkhông phải nộp bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch, thayvào đó là bản sao văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt về PCCC đối với dựán công trình;

- Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau:

+ Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về PC&CC đối với các công trình xung quanh;

+Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của các công trình phù hợp với quy mô,tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy vàchống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình nàyvới công trình khác;

+Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trìnhvà bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư đảm bảo các yêu cầu antoàn về PC&CC;

+Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa,lối đi cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉdẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người,thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toànkhi xảy ra cháy;

+Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giớihoạt động bảo đảm kích thước và tải trọng, hệ thống cấp nước chữa cháybảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy;

+Hệthống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảođảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặcđiểm và tính chất hoạt động của công trình;

- Dự toán kinh phí cho các hạng mục PCCC.

c) Đối với phương tiện giao thông cơ giới yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm:

-Văn bản đề nghị thẩm duyệt của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủyquyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèmtheo;

- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư);

- Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm d khoản 2 mục này;

- Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.

d)Các bản vẽ và bản thuyết minh, sau khi đã thẩm duyệt, được trả lại chochủ đầu tư 02 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếpthẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình vềphòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khicông trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

4. Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

a)Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: không quá 10 ngàylàm việc, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xemxét và có văn bản trả lời chủ đầu tư về địa điểm xây dựng đó.

b) Đối với các dự án, thiết kế công trình: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP:

Khôngquá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm A ;không quá 20 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình nhóm B,C

 Tuynhiên hiện nay, Sở Cảnh sát PC&CC TP.Hồ Chí Minh đang thực hiện làkhông quá 15 ngày làm việc đối với dự án quy họach, dự án xây dựng vàthiết kế công trình thuộc nhóm B, C.

c)Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảoan toàn phòng cháy và chữa cháy: không quá 20 ngày làm việc.

5. Phân cấp thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

a)Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt về phòng cháy và chữacháy đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quantrọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định đầu tư; hồsơ thiết kế chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới cóyêu cầu và thiết kế kỹ thuật do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháyCông an cấp tỉnh đề nghị hoặc những công trình khác do Tổng cục Cảnhsát quyết định thì Tổng cục Cảnh sát phải có văn bản thông báo cho chủđầu tư biết;

b)Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh thẩm duyệt vềphòng cháy và chữa cháy các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật đối vớinhững trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháyủy quyền. Trong trường hợp ủy quyền, Cục Cảnh sát phòng cháy và chữacháy phải có văn bản ủy quyền của Cục trưởng./.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Hướng dẩn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy dự án công trình xây dựng
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
http://tmpccc.com
Thuộc chủ đề:
Hướng dẩn
Gửi lên:
10/04/2011 09:47
Cập nhật:
26/10/2020 05:50
Người gửi:
tmvietnam
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
3380
Tải về:
398
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Lời ngỏ

Lịch sử phát triển của xã hội loài người chúng ta đã chứng minh được tầm quan trọng của công nghệ. Nhờ việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, loài người chúng ta đã từng bước chuyển từ vị thế phải phụ thuộc vào tự nhiên, sang làm chủ thế giới, khai thác được tự nhiên để phục vụ cuộc...

Thăm dò ý kiến

Có nên thực hiện các đợt khuyến mãi sản phẩm?

Thống kê
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay21,062
  • Tháng hiện tại266,126
  • Tổng lượt truy cập24,896,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi