Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/2006/NĐ-CP

_____________________________________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

 

Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

_________ 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

 

            Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

 

 Chương I

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Nghịđịnh này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sảncủa các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệpbảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thựchiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; trách nhiệm của các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.


        Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

        Nghị định này áp dụng đối với:

 

       1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổquy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtPhòng cháy và chữa cháy.

 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

 

        3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

 

        Điều 3. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ.

 

2.Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đốitượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghịđịnh này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với cácquy định pháp luật có liên quan.

 

        Điều 4. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 

       Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ theoquy định của Nghị định này là những doanh nghiệp có giấy phép thành lậpvà hoạt động - kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp.

 

 

  Chương II

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

 

 Điều 5. Đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

 

1.Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy địnhtại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sởđó.
         2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BộCông an, Bộ Xây dựng quy định và hướng dẫn cụ thể những trường hợp phảimua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có đặc thù riêng là nhà ở tập thể, nhàchung cư.
        3. Căn cứ vào tình hình thực tế, BộCông an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổsung hoặc loại bỏ khỏi danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phảitham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này.


       Điều 6. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

 

 

         Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền.

        Điều 7. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu

Sốtiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiềntheo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắtbuộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định đượcgiá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc docác bên thoả thuận.

Điều 8. Thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghĩavụ tham gia chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghịđịnh này được thể hiện thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. 

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

        Điều 9. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

       1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanhnghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanhnghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sựkiện bảo hiểm cháy, nổ.

        2. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

 

        a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;

 

        b) Đối tượng bảo hiểm;

 

        c) Điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

 

        d) Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;

 

        đ) Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;

 

        e) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

 

        g) Thời hạn bảo hiểm;

 

        h) Mức phí, phương thức đóng bảo hiểm;

 

        i) Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;

 

        k) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

 

        l) Trách nhiệm của bên mua và bên bán bảo hiểm;

 

        m) Các quy định giải quyết tranh chấp;

 

        n) Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

 

        o) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

 

3.Ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, hợp đồng bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuậnnhưng không trái với các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 10. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

 

Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:

 

1. Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.

 

2.Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.

 

3. Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

 

4. Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

 

5. Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

 

6.Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận củathiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồquang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

 

7.Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểmnhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm.

 

8. Những thiệt hại do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.

 

9.Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xácnhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và người được bảohiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định.

 

10.Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bảnthảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bảnmẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạngmục này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

11. Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

12.Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơnbảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểmhàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơnbảo hiểm hàng hải.

 

13. Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.

 

14. Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

 

15. Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

 

16. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.

 

Đốivới những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên, nếu bênmua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảohiểm thì các bên vẫn có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm bổ sung chonhững sự kiện đó.

Điều 11. Thẩm định thiệt hại khi cháy, nổ xảy ra

 

Khicó thiệt hại do cháy, nổ xảy ra doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảohiểm cùng phối hợp xác định thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểmvà bên mua bảo hiểm không thống nhất được giá trị thiệt hại thì mộttrong hai bên hoặc cả hai bên có quyền mời cơ quan, tổ chức có chứcnăng đánh giá tài sản, thẩm định thiệt hại.


           Điều 12. Quyền của bên mua bảo hiểm 

 

1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

2.Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin cóliên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc.

 

3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

 

4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

 

5.Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sảnphẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinhphí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

6.Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảohiểm bồi thường không đúng thời hạn, không chính xác theo quy định củahợp đồng bảo hiểm.

 

        Điều 13. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

 

1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

2.Tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

5.Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thayđổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm.

Điều 14. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

 

1.Thu phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm và phù hợp vớibiểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

 

2.Từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm không thựchiện đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản2 Điều 13 Nghị định này.

 

3. Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều 15. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

 

1. Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

 

2. Bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này.

 

3.Chi trả bồi thường đầy đủ, nhanh chóng và chính xác theo quy định tạihợp đồng bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

4. Đóng góp kinh phí để phục vụ cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

 

5.Giải thích đầy đủ cho bên mua bảo hiểm những thông tin liên quan đếnquyền lợi, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm;cung cấp cho bên mua bảo hiểm nội dung biểu phí, quy tắc bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành.

 

          6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

 7.Phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cơ sở mua bảohiểm thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và đề phòng, hạn chếtổn thất đối với cơ sở được bảo hiểm.

 

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

9. Định kỳ báo cáo với Bộ Tài chính về kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Điều 16. Thu kinh phí từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 

1.Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có trách nhiệm trích5% tổng số phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã thu được để đóng góp kinhphí cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Sáu tháng một lần doanh nghiệp bảo hiểm chuyển số kinh phí thu được theoquy định tại khoản 1 Điều này vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mởtại Kho bạc nhà nước Trung ương để tạo nguồn kinh phí bổ sung hàng nămcho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung chi, cơ chế quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này.

 

 

Chương III

 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,

 

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC

 

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

 

1. Chủ trì và phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

2. Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng kinh phí thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

 

3. Ban hành quy tắc, mức phí, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định này.

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an

1.Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy và kiểm traviệc thực hiện các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơsở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

 

2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với cáccơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtPhòng cháy và chữa cháy.

 

3.Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí đóng góp chocác hoạt động phòng cháy và chữa cháy thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắtbuộc theo quy định của pháp luật.

 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫnvà thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghịđịnh này.

 

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệmtổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, BộCông an tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và áp dụngcác biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

 

                                                        Chương IV
                                                KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 


        Điều 21. Khen thưởng

Cơquan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bảo hiểm có đóng góp tích cực vàmang lại hiệu quả tốt về kinh tế, xã hội trong việc thực hiện chế độbảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhànước. 


        Điều 22. Xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo

Cơquan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm Nghị định nàythì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt viphạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hạiphải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Cơquan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan nhànước có thẩm quyền về các hành vi xâm hại quyền và lợi ích của cơ quan,tổ chức, cá nhân do nhân viên, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy,nổ bắt buộc thực hiện. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại,tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

 

 

Chương V

 

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

2.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
Nghị định số 130/2006/NĐ-CP
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
Website hỗ trợ:
http://tmpccc.com
Thuộc chủ đề:
Luật Phòng Cháy Chữa Cháy
Gửi lên:
10/04/2011 08:55
Cập nhật:
26/10/2020 05:55
Người gửi:
tmvietnam
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
3413
Tải về:
41
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Triết lý kinh doanh

- Đối với khách hàng: chúng tôi luôn “tạo dựng niềm tin, chia sẻ công nghệ, phục vụ tận tâm”. - Đối với nhân viên: chúng tôi luôn “đoàn kết một lòng, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ thành công”. - Để thực hiện được triết lý đó, chúng tôi luôn tâm niệm rằng sẽ “cố gắng không ngừng nghỉ, cống hiến...

Thăm dò ý kiến

Có nên thực hiện các đợt khuyến mãi sản phẩm?

Thống kê
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay22,451
  • Tháng hiện tại267,515
  • Tổng lượt truy cập24,897,937
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi